Sanering

Asbest är en samling olika mineralfiber som har använts flitigt inom många olika områden. År 1982 totalförbjöds ämnet då det visade sig vara en stor hälsorisk, bland annat cancerframkallande. Läs mer om asbest här.

Då detta ämne är vanligt förekommande inom bygg- och fastighetsbranschen så hjälper vi dig med inventering och eventuell sanering av asbest, både inomhus och utomhus.

CO Teknik AB är auktoriserade inom asbestinventering och sanering med väl utbildad personal som jobbar efter gällande regler och rekommendationer.

Exempel på asbestförekomst:

 • Isoleringsmaterial
 • Tillsats i murbruk
 • Eternittak
 • Fasadplattor
 • Golvmaterial
 • Mattlim
sanering
En brand kan orsaka fler problem när elden väl är släckt än själva branden.
Genom en snabb saneringsinsats kan skadorna efter en brand begränsas.

Allt förstörs inte vid en eventuell brand, men om det dröjer för länge med en brandsanering så riskerar det att förstöras genom sot- och rökskador men även genom vattenskador vid själva släckningen.

Vi arbetar med att sanera efter brand både vad det gäller:

 • Sot
 • Lukt
 • Vattenskador

CO Sanering AB har stor erfarenhet av brandsanering och vi kan hjälpa dig att snabbt återställa din fastighet till ursprungligt skick.

Vi kan även hjälpa till med restvärdes- förvaring och hantering.

Vi hjälper Dig med inventering och sanering av PCB i Din fastighet.

PCB har visat sig ha skadliga effekter på bland annat nervsystemet och därför har åtgärder vidtagits via en förordning.
Skulle det visa sig att Er fastighet innehåller PCB kan den vara ett föremål för sanering.

Vi utför PCB sanering med utbildad personal av SFR (Svenska Fogbranschens Riksförbund).

Här är några exempel på var PCB kan finns:

 • fog- och golvmassor
 • isolerrutor
 • lättoljekablar
 • kopplingsutrustning
 • transformatorer/flamskyddade transformatorvätskor (Askarel)
 • små kondensatorer

PCB har använts som impregneringsmedel i sådana). Kondensatorerna finns i tex lysrörsarmaturer, oljebrännare, och andra elapparater särskilt som startkondensatorer för små enfasmotorer i äldre disk- och tvättmaskiner samt köksfläktar